INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
11. NOVEMBER 2019 KLOKKA 18.00
Bark Silas vei 7

Saksliste
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 1 Regnskap 2018
Regnskap 2018

Sak 2 Budsjett 2019
Budsjett 2019