Protokoll fra ordinært årsmøte 2019

Takk for flott årsmøte med mange oppmøte. Det var totalt 41 stemmeberettigede.

Følgende saker ble utsatt til ekstraordinært møte: regnskap med revisjonsberetning, budsjett og vedtekter for Kilandsenteret.

Styre

Leder                André Hårde                              1 år
Nestleder       Øyestein Jarl Svanøe                   1 år
Medlem          Karin Mets                                    1 år
Medlem          Øyvind Tvedt                                1 år
Medlem          Jan Atle Svanøe                           1 år
Medlem          Widar André Saga                        1 år (korpsleder hjelpekorps)
Vara                  Merete Nilsen                             1 år

Valgkomité

Leder                          Nils Eivind Thune             1 år
Medlem                      Sissel Gjennestad             1 år
Medlem                      Henning Langendorff        1 år
Vara                           Trond Kristensen               1 år       

Revisor

PWC

Full protokoll

Delegater

Innkalling til årsmøte 28. februar 2019

Røde Kors Grimstad innkaller til årsmøte 
Torsdag 28. februar 2019 kl. 1800 på
Røde Kors-huset, Storgaten 71

Dagsorden:
• styrets beretning
• revidert regnskap
• handlingsprogram med budsjett
• valg
• innkomne forslag

De som har betalt kontingent de siste 14 måneder innen møtets begynnelse har stemmerett på årsmøtet. Sakspapirene er tilgjengelige på disse sider eller på Korsveien fra 20. februar. Innkomne forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 18. februar.

Vel møtt til årsmøte!

Årsmøtepapirer

Avdelingsregnskap GRK 2018

Foreløpig årsregnskap 2018 (obs 3 faner)

Resultatbudsjett 20.02.2019 Kilandsenteret

Noter 2018

Valgkomitéens innstilling til valget på årsmøtet i Grimstad Røde Kors 2019

Avlyst: Ekstraordinært årsmøte 4. februar 2019

Saken er trukket av de som krevde årsmøte.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
4. FEBRUAR 2019 KLOKKA 19:00
STORGATEN 71

Bjørn Schinnes, Tore Lillemo, Erik Gunvaldsen, Unni Rose, Ingrid Fæster-Granhaug og Gunnar Line krever ekstraordinært årsmøte angående mistillit til sittende styre.   

Saksliste
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 1 Mistillit
Det har kommet inn krav om ekstraordinært årsmøte for å stille mistillit til sittende styre. Saken er uten begrunnelse og det foreligger heller ingen ytterligere saksdokumentasjon.

Forslag til vedtak
Ingen

Avlyst ekstraordinært årsmøte

Avlyst

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
30. NOVEMBER 2018 KLOKKA 17.30
Sted: STORGATEN 71

 

Trond Kristensen, Oddveig Thune og Nils Eivind Thune krever ekstraordinært årsmøte angående kjøp av Storgaten 71.

Alternativ til andre eiendommer må være sendt til huskjop@grimstadrodekors.no innen 28. november klokka 16.00. Eventuelt andre forslag som kommer etter dette vil ikke bli behandlet.

Prosjektskisse ligger på korsveien og kan lastes ned her: https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00204/Delte%20dokumenter/Prosjekt%20huskj%C3%B8p/Prosjektplan%20huskj%C3%B8p.doc?d=w1daf503bbdec44bf803d274d0b72b31c

Prosjektplanen kan også fås fra din aktivitetsleder.

Eventuelle spørsmål stilles til medlemmer i styret.

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Valg av tellekorps

 

Sak 1 Huskjøp

I henhold til handlingsplanen for 2018 skal styret i Grimstad Røde Kors jobbe med å finne nye lokaler til foreningen. Det har nå dukket opp mulighet for å kjøpe egnede lokaler. Styret innstiller enstemmig på følgende:

Forslag til vedtak

Grimstad Røde Kors gir styret fullmakt til:

  • Ta opp lån på inntil 10 millioner
  • Sette pant i Kilandsenteret
  • Kjøpe Storgaten 71

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 8. november klokka 19.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

8. NOVEMBER 2018 KLOKKA 19.00

STORGATEN 71

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 1 Huskjøp

I henhold til handlingsplanen for 2018 skal styret i Grimstad Røde Kors jobbe med å finne nye lokaler til foreningen. Det har nå dukket opp mulighet for å kjøpe egnede lokaler.

Kan du være sjåfører under TV-aksjonen søndag?

Har du noen timer ekstra på søndag?

Da trenger vi deg til å hjelpe oss med å kjøre bøssebærere ut til rundene. Innsamlingen til TV-aksjonen vil skje i tidsrommet 16:00 til 18:00. Ta kontakt med Merete Nilsen på 950 95 525 eller på nestleder@grimstadrodekors.no for mer informasjon.

Årets TV-aksjon samles inn til Kirkens Bymisjon for menneskene

som står utenfor samfunnet. Det er ønsket om et varmere og mer inkluderende samfunn som er bakgrunnen. De vil hjelpe alle

fra de som trenger en seng å sove i, de som står utenfor arbeidslivet, eller det sosiale fellesskap. Utenforskap rammer ikke bare enkeltpersoner, men samfunnet som helhet.

Bli med på dugnaden 21. oktober du også!

 

Minnetale til Ivar Thune

Ivar Thune. Foto: privat

Minnetalen ble holdt i Ivar Thunes minnestund 24. august av Andre Hårde.

Det er med en rar følelse jeg står her i dag for å ta farvel med Ivar. Mannen med det store røde kors-engasjementet som viste gjennom det han gjorde hva Røde Kors var. Han som begynte i hjelpekorpset i 1967, og som alltid brant for hjelpekorpset, selv etter at han gikk over til å brenne for omsorgsaktivitetene. Og helt på slutten som leder for Røff.

For meg var Ivar mannen med klemmen, og med det gode håndtrykket. Han som aldri sa nei, bare ja. Av de syv prinsippene til Røde Kors er det kanskje nettopp frivilligheten som beskriver Ivar best. Om å gjøre ting uten å forvente noe tilbake. Man kunne gå til Ivar å være sikker på at han stilte opp, om det var i person for å gjøre dugnad, eller om det var med råd og veiledning, eller om det var støtte og drivkraft for å få gjennomført ting. Gjennom sitt pågangsmot var han med på å sette Grimstad Røde Kors på kartet.

Ivar var den som ivret mest for St. Hans arrangementet på Torskeholmen. Han var den store primusmotoren som holdt styr på alt som måtte på plass. Uansett hvor håpløst det virket, eller hvor lite folk som kom og hjalp til så sa han med et smil om munnen, Dette fikser vi!. Det var først i år vi forstod hvor mye som ligger bak den jobben Ivar la ned i dette hvert eneste år.

Ivar var flink til å se behov. Slik som den gangen han sa i fra at man måtte sette av penger til å kjøpe ny bil til hjelpekorpset. Det var han som sørget for at vi fikk den bilen vi har i dag. Som dekker det behovet som hjelpekorpset har, og som også blir brukt i andre sammenhenger for aktiviteter i Grimstad Røde Kors.

Ivar var en mentor. Han kunne så mye. Han var et godt forbilde, og eksempel til etterfølgelse for oss i Grimstad Røde Kors. Han hadde sterke meninger som ikke alle var enige alltid, men du visste alltid hvor du hadde ivar. Han var ikke redd for å ta på seg ansvar, og stilte til korpsleder i flere perioder, vært leder for andre aktiviteter, og satt som leder for omsorgsrådet nå til det siste. Han har vært en viktig person i lokalrådet.

Med Ivar har Grimstad Røde Kors mistet en fantastisk støttespiller, men i gave har vi fått lære om pågangsmot, vilje til åpenhet, godhet og å ta ting med et smil. Takk for alt du har gjort for oss. Nå må vi bevise oss verdige til å følge opp den arven du etterlater deg.

Hvil i fred Ivar.