Styrearbeid

Styret holder jevnlig møter hvor aktuelle saker blir diskutert. 

Røde Kors Grimstad har styremøter en gang i måneden. Alle møtene er på Røde Kors huset fra kl. 18:00 – 20:00 hvis ikke annet er presisert i innkallingen. Saker som ikke blir behandlet innenfor møtets tidsrom tas opp på neste styremøte og legges da først i prioriteringslisten.

Saker som skal tas opp i styret må sendes inn til styret 10 dager før styremøtet. Agenda og innkalling sendes ut en uke før møtet. 

Innkommende saker sendes til:

Ingvild Sebu Miland – E-post: Sekretar@grimstadrodekors.no
Tlf: +47 402 40 098

Innlogging korsveien (LINK)